บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่นเอเชีย จำกัด (มหาชน) (“แพลนเน็ตคอม”, “บริษัท,” “เรา” หรือ “ของเรา”)เล็งเห็นถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อรับผลิตภัณฑ์และบริการของเราเราทราบดีว่าท่านให้ความสำคัญกับวิธีการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยและส่งหรือโอนข้อมูลของท่านไปยังต่างประเทศซึ่งเราจะนำข้อมูลที่ท่านให้กับเรานั้นไปใช้เพื่อมอบผลิตภัณฑ์และให้บริการที่ตรงกับความต้องการเฉพาะสำหรับท่านอย่างเหมาะสมทั้งจากเราและบริษัทที่อยู่ในระบบนิเวศของข้อมูล (Data ecosystem) ของแพลนเน็ตคอมบริษัทขอขอบคุณที่ท่านให้ความไว้วางใจของท่านและเราจะดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยความระมัดระวังและอย่างสมเหตุสมผลเพื่อมอบประสบการณ์และการให้บริการลูกค้าอย่างดีที่สุดเฉพาะให้แก่ท่าน

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) ใช้บังคับคลอบคลุมถึงเว็บไซต์แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (call center) ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ ช่องทางการสื่อสารทางออนไลน์ ตลอดจนสถานที่อื่น ๆที่ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อย่างไรก็ตามกรุณาอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ควบคู่กับข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับบริการเฉพาะดังกล่าวที่ท่านใช้

ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง “ข้อมูลใด ๆที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคลหรือที่ทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ตามที่ระบุด้านล่าง”

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราวดังนั้นโปรดตรวจสอบว่านโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้รับการแก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อใดเป็นประจำการเปลี่ยนแปลงใด ๆจะมีผลทันทีเมื่อเราเผยแพร่นโยบายความเป็นส่วนตัวที่แก้ไขดังกล่าวลงในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเราเราจะแจ้งให้ท่านทราบหากมีการแก้ไขหรือปรับปรุงที่มีนัยสำคัญ

 

1. ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใดบ้างที่เราเก็บรวบรวม

เราอาจมีการเก็บรวบรวมหรือรับข้อมูลประเภทดังต่อไปนี้ซึ่งอาจรวมไปถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยตรงหรือโดยอ้อมจากท่านหรือแหล่งข้อมูลอื่นๆ หรือจากแพลนเน็ตคอม บริษัทในเครือ บริษัทย่อย พันธมิตรทางธุรกิจหรือบริษัทอื่น ๆโดยลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมนั้นจะขึ้นอยู่กับบริบทของการติดต่อสื่อสารและความสัมพันธ์ของท่านกับเรารวมถึงบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ท่านต้องการจากเราและในแพลนเน็ตคอม

1.1. ข้อมูลส่วนตัวได้แก่ คำนำหน้าชื่อ ชื่อเต็ม เพศ อายุ อาชีพ ตำแหน่งงานประเภทธุรกิจ สัญชาติ ประเทศที่พำนัก วันเกิดสถานภาพทางการสมรส ข้อมูลบนบัตรที่ออกโดยรัฐบาล (เช่น เลขที่บัตรประจำตัวประชาชนเลขประกันสังคม เลขหนังสือเดินทาง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรหรือเอกสารระบุตัวตนที่มีลักษณะเดียวกันเป็นต้น) ลายมือชื่อ เสียงที่บันทึกรูปถ่าย รูปแบบลักษณะใบหน้าเพื่อการจดจำ ภาพจากกล้องวงจรปิด สถานที่ทำงานวุฒิการศึกษาทะเบียนบ้านและข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆที่ท่านได้มอบให้แก่เรา เป็นต้น

1.2. ข้อมูลเพื่อการติดต่อได้แก่ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ ข้อมูลการจัดส่ง ที่อยู่สำหรับส่งใบแจ้งหนี้หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่อีเมล์ ไอดี Line (LINE ID) บัญชีผู้ใช้ Facebook ไอดี Facebook (Facebook ID) ไอดี Google (Google ID) ไอดี Twitter (Twitter ID) และบัญชีผู้ใช้ในเว็บไซต์โซเชียลมีเดียอื่น ๆข้อมูลผู้ติดต่อ (เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลการติดต่อบนช่องทางอื่น ๆ (เช่น การติดต่อสื่อสารเป็นลายลักษณ์อักษรกับท่าน)) และข้อมูลเพื่อการติดต่ออื่น ๆ ที่ท่านได้มอบให้แก่เรา

1.3. ข้อมูลการเป็นสมาชิกได้แก่ รายละเอียดข้อมูลบัญชีสมาชิก หมายเลขบัตรสมาชิก คะแนนสะสมรหัสสมาชิก (Member ID) รหัสลูกค้า (Customer ID) ประเภทสมาชิกประเภทลูกค้า วันและเดือนที่เข้าร่วม/วันที่สมัครระยะเวลาการเป็นสมาชิกบัญชีธนาคาร และข้อมูลการชำระเงิน การสมัครใช้บริการและผลิตภัณฑ์ (เช่นใบสมัครสมาชิก เป็นต้น) และข้อมูลการเป็นสมาชิกอื่นๆ

1.4. ข้อมูลทางการเงิน เว็บไซต์ https://shop.planetcomm.comใช้ระบบชำระเงิน 2C2P โดยระบบของเว็บไซต์ไม่มีการเก็บข้อมูลทางการเงินใดๆ ส่วนระบบชำระเงินของ 2C2P จะปล่อยผ่านข้อมูลการชำระเงินส่งไปยังธนาคารโดยตรง จะมีเพียงขั้นตอนStamp Log ซึ่งอาจมีการมีเก็บข้อมูลเลข 4 ตัวท้ายของบัตรเครดติด/เดบิตเพื่อใช้ในการยืนยันการชำระเงิน สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มได้ที่มาตรการรักษาความปลอยภัยของ 2C2P

1.5. ข้อมูลการทำธุรกรรม เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงินไปยังและจากท่าน วันที่และ/หรือเวลาที่ชำระเงินยอดชำระเงิน ข้อมูลเกี่ยวกับการขอเงินคืน ยอดเงินคืน คะแนนสะสมวันที่และสถานที่ที่ซื้อ หมายเลขการซื้อหรือคำสั่งซื้อวันนัดหมายเข้ารับบริการ ที่อยู่/วันที่และเวลาในการรับหรือจัดส่งข้อความตอบรับของผู้รับ ข้อความลงท้ายในอีเมล์ของผู้รับข้อมูลการรับประกันสินค้า คำร้องเรียนและข้อเรียกร้อง ข้อมูลการจองข้อมูลการเช่า ธุรกรรม ประวัติการทำธุรกรรม สถานที่ สถานะของธุรกรรมธุรกรรมทางการขายในอดีต สถานะ สถานะการทำธุรกรรม พฤติกรรมการซื้อและข้อมูลอื่น ๆ ของผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านซื้อ

1.6. ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อของท่าน และข้อมูลที่ได้รับจากการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

1.7. รายละเอียดแฟ้มประวัติ เช่น ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของท่าน รายละเอียดและรูปภาพข้อมูลส่วนตัวการซื้อ ประวัติคำสั่งซื้อ คำสั่งซื้อในอดีต ประวัติการซื้อ สินค้าที่ซื้อจำนวนสินค้า คำสั่งซื้อหรือคำสั่งเรียกคืนสินค้าโดยท่านคำสั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์ รายละเอียดการเก็บเงินปลายทาง (Cash on Delivery) ไอดีคำสั่งซื้อ (order ID) บันทึกข้อมูลทางการเงินเลขรหัสลับส่วนตัว (PIN) ความสนใจของท่าน ความชอบ การตอบรับและผลสำรวจการสำรวจความพึงพอใจ การใช้โซเชียลมีเดีย ข้อมูลการเข้าร่วมข้อมูลโปรแกรมการเป็นลูกค้าอย่างต่อเนื่อง (Loyalty programs) รหัสส่วนลดและโปรโมชั่นที่ท่านใช้ รายละเอียดคำสั่งซื้อของลูกค้าการบริการลูกค้า การเข้าร่วมนิทรรศการการค้าและกิจกรรม การดำเนินคดี และรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ

1.8. ข้อมูลการใช้งาน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการค้นหาหรือใช้งานของท่านบนเว็บไซต์ แพลตฟอร์ม แอปพลิเคชันการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา สินค้าในรถเข็น รายการสินค้าที่สนใจบันทึกการแจ้งเตือนเกี่ยวกับสินค้าลดราคา การติดตามร้านค้า (Follow-shop record) เวลาที่คลิกครั้งสุดท้าย (Timestamp of last click) และบันทึกคำถาม-คำตอบ และข้อมูลการใช้งานอื่น ๆและ/หรือ

1.9. ข้อมูลทางการตลาดและการติดต่อสื่อสารเช่น ความต้องการของท่านในการรับข้อมูลทางการตลาดจากเรา แพลนเน็ตคอมบริษัทในเครือ บริษัทย่อย พันธมิตรทางธุรกิจ หรือบริษัทอื่น ๆและรูปแบบการติดต่อสื่อสารที่ต้องการและข้อมูลทางการตลาดและการติดต่อสื่อสารอื่น ๆ

หากท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามแก่เรา (เช่น ผู้รับผลประโยชน์ ผู้ติดต่อฉุกเฉิน บุคคลที่อ้างอิง และผู้อ้างอิง)  เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลเพื่อการติดต่ออื่นเพื่อติดต่อในกรณีฉุกเฉินกรอกใบสมัครหรือทำธุรกรรมของคุณกับเรากรุณาแจ้งบุคคลเหล่านั้นให้ทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้และ/หรือขอความยินยอมจากบุคคลเหล่านั้น หากจำเป็น

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้เยาว์คนเสมือนไร้ความสามารถคนไร้ความสามารถต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาล เท่านั้นเราจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลจากลูกค้าที่เรารู้โดยแจ้งชัดว่าอายุต่ำกว่ายี่สิบปีหรือจากคนเสมือนไร้ความสามารถและคนไร้ความสามารถหากไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาล ในกรณีที่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมในกรณีที่เราทราบว่าเราได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีเจตนาจากบุคคลใด ๆที่อายุต่ำกว่ายี่สิบปี คนเสมือนไร้ความสามารถหรือคนไร้ความสามารถโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาล เราจะดำเนินการลบข้อมูลดังกล่าวทันทีหรือประมวลผลเฉพาะในส่วนของข้อมูลที่เราสามารถกระทำได้บนฐานทางกฎหมายอื่นๆนอกเหนือจากการขอความยินยอม

 

2. เหตุใดเราจึงเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

2.1. วัตถุประสงค์ที่ต้องได้รับความยินยอมจากท่าน

การตลาดและการติดต่อสื่อสาร:เราเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อมอบสิทธิพิเศษและโปรโมชั่น ข่าวสารการลดราคา ข้อเสนอพิเศษ การโฆษณา การแจ้งเตือน ข่าวสาร ข้อมูลการตลาดและการติดต่อสื่อสารต่าง ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการจากเราแพลนเน็ตคอม บริษัทในเครือ บริษัทย่อย และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจของเราซึ่งเราไม่สามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่น

กรุณาติดต่อบริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)  โทร 0-2792-2417 เพื่อจัดการความยินยอมของท่านสำหรับการตลาดและการติดต่อสื่อสาร

2.2. วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายอื่น ๆ ที่เราใช้เพื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราอาจอาศัย (1) ฐานทางสัญญาในการเข้าทำสัญญาหรือการปฏิบัติตามสัญญากับท่าน (2) หน้าที่ตามกฎหมาย เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (3) ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราและของบุคคลภายนอก (4) ประโยชน์ซึ่งจำเป็นเพื่อการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกายหรือสุขภาพของบุคคล และ/หรือ (5) ประโยชน์สาธารณะสำหรับการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือการใช้สิทธิของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

เราอาจเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1) เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่ท่าน เพื่อเข้าทำสัญญาและจัดการความสัมพันธ์ตามสัญญาระหว่างเรากับท่านเพื่อสนับสนุนและดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการหรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ดังกล่าว เพื่อจัดการการจองให้สำเร็จและเพื่อดำเนินธุรกรรมทางการเงินและบริการที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินรวมถึงการตรวจสอบและการยืนยันและยกเลิกธุรกรรมเพื่อประมวลผลคำสั่งซื้อของท่าน การจัดส่ง การรับสินค้า และการส่งคืนสินค้าการคืนเงินและการเปลี่ยนสินค้าหรือบริการเพื่อรายงานสถานะการจัดส่งสินค้าและเพื่อดำเนินกิจกรรมภายในคลังสินค้ารวมถึง การรับ การจัด และการติดฉลากผลิตภัณฑ์ เพื่อตรวจสอบการรับประกันเพื่อให้บริการหลังการขาย รวมถึงการนัดหมายบริการการบำรุงรักษาและการอำนวยความสะดวก

2) การตลาดและการติดต่อสื่อสาร เพื่อมอบสิทธิพิเศษและโปรโมชั่น ข่าวสาร การลดราคา ข้อเสนอพิเศษ การโฆษณาการแจ้งเตือน ข่าวสาร ข้อมูล การตลาดและการติดต่อสื่อสารต่าง ๆเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการจากแพลนเน็ตคอม บริษัทในเครือ บริษัทย่อยและพันธมิตรทางธุรกิจ

3) โปรแกรมการเป็นลูกค้าอย่างต่อเนื่อง (Loyalty programs) โปรแกรมการสะสมคะแนน (Reward programs) การจับรางวัล การแข่งขัน กิจกรรม เพื่อให้ท่านได้เข้าร่วมโปรแกรมการเป็นลูกค้าอย่างต่อเนื่อง (Loyalty programs) โปรแกรมการสะสมคะแนน การชิงโชค การจับรางวัล การแข่งขันเพื่อการเข้าร่วมกิจกรรม การจัดอบรมสัมมนาและช่องทางการสื่อสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ (เช่นการส่งอีเมล์แจ้งเตือน)โดยรวมถึงการประมวลผลและจัดการการลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้งานของท่านการลงทะเบียนรับของขวัญ การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อการประมวลคะแนนการสะสม เพิ่ม แลกเปลี่ยน หรือได้รับคะแนน การแลกหรือจ่ายด้วยคะแนนและการโอนคะแนน เพื่อการตรวจสอบประวัติการใช้งานทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์เพื่อการมอบบัตรกำนัล บัตรของขวัญ และออกใบแจ้งหนี้

4) การลงทะเบียนและการยืนยันตัวตน เพื่อลงทะเบียน ตรวจสอบ ยืนยัน ระบุและ/หรือ รับรองท่านหรือตัวตนของท่าน

5) เพื่อดูแลความสัมพันธ์ระหว่างเรากับท่าน เพื่อติดต่อและสื่อสารกับท่านตามที่ท่านขอหรือที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และการบริการที่ท่านได้รับจากแพลนเน็ตคอม บริษัทในเครือ บริษัทย่อย และพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อจัดการในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริการลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นคำถาม คำขอ ผลตอบรับ คำร้องเรียน ข้อเรียกร้อง ข้อพิพาทหรือการเยียวยาชดใช้ค่าเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคและแก้ไขปัญหาทางเทคนิคเพื่อประมวลผลและปรับปรุงข้อมูลของท่านเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่านในการใช้ผลิตภัณฑ์และรับบริการ

6) การมอบประสบการณ์เฉพาะบุคคล (Personalization) การวิเคราะห์ข้อมูลตามความสนใจหรือพฤติกรรมของลูกค้า (Profiling) และการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านอาจสนใจ ระบุความชอบของท่านและมอบประสบการณ์ที่เหมาะสมกับท่าน เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับท่านผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านได้รับ และผลิตภัณฑ์และการบริการอื่น ๆที่ท่านอาจสนใจเพื่อประเมินความความสนใจหรือพฤติกรรมของท่านที่มีต่อผลิตภัณฑ์และการบริการเพื่อดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล (Data analytics) การทำความสะอาดข้อมูล (Data cleansing) และการวิเคราะห์ข้อมูลตามความสนใจหรือพฤติกรรมของลูกค้า (Data profiling) เพื่อทำการค้นคว้าวิจัยทางการตลาด ทำแบบสำรวจ ประเมินผลพฤติกรรม สถิติและการแบ่งประเภท รูปแบบและกระแสความนิยมด้านการบริโภคการวิเคราะห์ข้อมูลตามความสนใจหรือพฤติกรรม (Profiling) จากการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่นการประมวลผลจากชนิดของผลิตภัณฑ์และประเภทของการบริการที่ท่านใช้หรือได้รับช่องทางที่ท่านต้องการได้รับการติดต่อ เพื่อรู้จักท่านมากขึ้นและเพื่อยกระดับการดำเนินธุรกิจให้ดียิ่งขึ้นตลอดจนเพื่อปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้ตรงกับความพึงพอใจเพื่อพิจารณาความมีประสิทธิภาพของแคมเปญส่งเสริมการขายเพื่อระบุและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีอยู่เพื่อการพัฒนาคุณภาพของข้อมูล เพื่อจุดประสงค์ดังกล่าวเราจะเก็บรวบรวมและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อความสนใจและผลประโยชน์ของท่านและเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายและการดำเนินธุรกิจของแพลนเน็ตคอมบริษัทในเครือ บริษัทย่อยและพันธมิตรทางธุรกิจซึ่งไม่เกินกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทั้งนี้ เราจะขอความยินยอมจากท่านเป็นคราวๆ ไป หากจำเป็น

7) เพื่อยกระดับการดำเนินธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และการบริการให้ดียิ่งขึ้น เพื่อประเมิน พัฒนา จัดการและยกระดับ ค้นคว้าวิจัยและพัฒนาการให้บริการผลิตภัณฑ์ ระบบและการดำเนินธุรกิจให้แก่ท่านและลูกค้าของเราทั้งหมดแพลนเน็ตคอม บริษัทในเครือ บริษัทย่อยและพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อระบุและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อจัดทำรายงานภาพรวมของข้อมูลแบบไม่ระบุตัวตนและประเมินประสิทธิภาพในเรื่องผลิตภัณฑ์ สื่อดิจิทัล และแคมเปญทางการตลาด

8) การทำงานของเว็บไซต์ แอปพลิเคชันมือถือ และแพลตฟอร์ม เพื่อดูแล ดำเนินงาน ติดตาม สังเกตการณ์และจัดการเว็บไซต์และแพลตฟอร์มเพื่ออำนวยความสะดวกและรับรองให้ท่านมั่นใจว่าเว็บไซต์และแพลตฟอร์มทำงานอย่างราบรื่นมีประสิทธิภาพและปลอดภัยเพื่ออำนวยความสะดวกท่านในการใช้งานเว็บไซต์และแพลตฟอร์มเพื่อปรับปรุงแผนงานและเนื้อหาของเว็บไซต์และแพลตฟอร์มให้ดียิ่งขึ้น

9) การบริหารจัดการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการธุรกิจรวมถึงการจัดการระบบปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดการระบบติดต่อสื่อสาร ระบบความปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการตรวจสอบความปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดการภายในด้านธุรกิจตามข้อปฏิบัติภายใน นโยบายและกระบวนการต่างๆ

10) การปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎข้อบังคับและข้อผูกพัน เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติติแห่งกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมายหรือคำสั่งของหน่วยงานรัฐซึ่งรวมถึงหน่วยงานรัฐภายนอกประเทศไทยและ/หรือให้ความร่วมมือกับศาล ผู้กำกับดูแล หน่วยงานรัฐและหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายในกรณีที่มีเหตุผลอันควรเชื่อได้ว่าเราต้องดำเนินการดังกล่าวเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและในกรณีที่เราจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเคร่งครัดเพื่อปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายกระบวนการทางกฎหมาย หรือคำสั่งของรัฐดังกล่าว โดยรวมถึงการให้บริการและการจัดการเรื่องบริการการออกใบกำกับภาษี หรือออกแบบฟอร์มภาษีแบบเต็มการบันทึกและติดตามการติดต่อสื่อสารการเปิดเผยข้อมูลให้แก่หน่วยงานที่มีอำนาจจัดเก็บภาษีผู้กำกับดูแลด้านบริการทางการเงิน และองค์กรและหน่วยงานรัฐอื่นๆที่กำกับดูแล และเพื่อการสืบสวนสอบสวนหรือป้องกันอาชญากรรม

11) การปกป้องผลประโยชน์ของเรา เพื่อปกป้องความมั่นคงและความเชื่อมั่นทางธุรกิจของบริษัทเพื่อใช้สิทธิหรือปกป้องผลประโยชน์ของเราที่จำเป็นและสามารถทำได้ตามกฎหมายเช่น การตรวจจับ ป้องกัน และตอบโต้ข้อเรียกร้องการทุจริตการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อจัดการและป้องกันความเสียหายแก่ทรัพย์สินและสมบัติของเราเพื่อการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเราเพื่อตรวจจับและป้องกันการประพฤติที่มิชอบภายในองค์กรซึ่งรวมไปถึงการใช้กล้องวงจรปิดเพื่อติดตามเฝ้าระวังเหตุการณ์ เพื่อป้องกันและรายงานความผิดทางอาญาและเพื่อปกป้องความมั่นคงและและความเชื่อมั่นทางธุรกิจของบริษัท

12) การตรวจจับการทุจริต เพื่อตรวจสอบตัวตนของท่านและเพื่อดำเนินการตรวจสอบทางกฎหมายหรือกฎข้อบังคับอื่นๆ ที่บังคับใช้ (เช่นเพื่อดำเนินการตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและป้องกันการทุจริต) ทั้งนี้ รวมไปถึงการจัดทำรายชื่อผู้มีความเสี่ยง (Sanction list checking) การตรวจสอบและทำบันทึกภายใน การจัดการทรัพย์สินระบบ และการควบคุมทางธุรกิจอื่นๆ

13) การทำธุรกรรมขององค์กร ในกรณีที่มีการขาย การโอน การควบรวม การปรับโครงสร้างองค์กรหรือเหตุการณ์อื่น ๆ ที่ใกล้เคียงกันเราอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอกอื่น ๆไม่ว่าจะรายเดียวหรือหลายราย อันเป็นส่วนหนึ่งของการทำธุรกรรมนั้น ๆ

14) ความเสี่ยง เพื่อดำเนินการบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบการดําเนินงาน และการประเมินความเสี่ยง และ/หรือ

15) ชีวิต เพื่อป้องกันหรือยับยั้งอันตรายที่เกิดขึ้นต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล

หากท่านไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เราเมื่อมีการร้องขอ เราอาจไม่สามารถนำเสนอหรือจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราแก่ท่านได้

 

3. บุคคลใดที่เราอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้

เราอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอกภายในประเทศไทยหรือนอกประเทศไทยตามที่ระบุด้านล่างซึ่งเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้โดยท่านสามารถอ่านนโยบายส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกเหล่านั้นเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่บุคคลภายนอกดังกล่าวเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ซึ่งท่านเองก็ตกอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวเหล่านั้นด้วย

3.1. แพลนเน็ตคอม

ในฐานะที่ บริษัท แพลนเน็ตคอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) มีการให้บริการ ผลิตภัณฑ์และระบบต่าง ๆแก่ลูกค้า รวมไปถึง แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์และระบบอื่น ๆดังนั้นบริษัทอาจมีความจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบริษัทอื่นๆในแพลนเน็ตคอม หรืออนุญาตให้บริษัทอื่น ๆ ในแพลนเน็ตคอมเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โปรดดูรายชื่อบริษัทและขอบเขตของกิจกรรมภายในระบบนิเวศของข้อมูล (Data ecosystem) ของแพลนเน็ตคอม

3.2. ผู้ให้บริการของเรา

เราอาจว่าจ้างบริษัทอื่น ตัวแทนหรือผู้รับจ้างในการให้บริการในนามของเราหรืออำนวยความสะดวกในการมอบผลิตภัณฑ์และบริการให้กับท่านโดยเราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้ให้บริการหรือผู้จัดจำหน่ายซึ่งเป็นบุคคลภายนอกต่อไปนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) ผู้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ต โครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิค ซอฟต์แวร์และเว็บไซต์และผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (2) ผู้ให้บริการโลจิสติกส์และคลังสินค้า (3) ผู้ให้บริการด้านการชำระเงิน (4) บริษัทตัวแทนหรือหน่วยงานวิจัย (5) ผู้ให้บริการด้านการวิเคราะห์ข้อมูล (6) บริษัทตัวแทนหรือหน่วยงานสำรวจข้อมูล (7) ผู้ตรวจสอบบัญชี (8) บริษัทตัวแทนหรือหน่วยงานด้านการติดต่อสื่อสาร สื่อโฆษณาและการตลาด (9) ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (call center) (10) ผู้จัดงานและกิจกรรม (11) บริษัทตัวแทนการขาย (12) ผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมและการติดต่อสื่อสาร (13) ผู้ให้บริการและตัวแทนด้านการชำระเงิน ระบบการชำระเงิน การยืนยันตัวตนและการตรวจสอบและอ่านข้อมูลด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Dip Chip Service) (14) ผู้ให้บริการด้านการบริหารจัดการที่เป็นบุคคลภายนอกที่ได้รับการว่าจ้าง (15) ผู้ให้บริการด้านการจัดเก็บข้อมูลและบริการคลาวด์ (Cloud) (16) ผู้ให้บริการด้านการตรวจสอบและยืนยันข้อมูล (กรมการปกครอง) (17) พนักงานเดินเอกสาร (18) ผู้ให้บริการด้านการพิมพ์

ในระหว่างการให้บริการต่างๆ ดังกล่าวผู้ให้บริการอาจจะต้องเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อย่างไรก็ตามเราจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้ให้บริการของเราเพียงเท่าที่จำเป็นสำหรับการให้บริการดังกล่าวเท่านั้นและจะขอให้ผู้ให้บริการไม่ใช้ข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นแต่อย่างใด

3.3. พันธมิตรทางธุรกิจของเรา

เราอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังพันธมิตรทางธุรกิจด้านการธนาคารการเงิน การให้สินเชื่อ การให้กู้ยืม การบริหารสินทรัพย์ การลงทุนการประกันภัย บัตรเครดิต โทรคมนาคม การตลาด การค้าปลีก อี-คอมเมิร์ซ (E-commerce) คลังสินค้าและการขนส่งโลจิสติกส์ ศูนย์สุขภาพผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อการดำเนินชีวิต โปรแกรมการสะสมคะแนน (Reward program) และโปรแกรมการเป็นลูกค้าอย่างต่อเนื่อง (Loyalty program) และการวิเคราะห์ข้อมูล (Data analytics) รวมถึงแพลตฟอร์มของผู้ขายหรือผู้ให้บริการซึ่งเราอาจได้ร่วมกันเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการหรือที่ทางผู้ขายหรือผู้ให้บริการได้เสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการให้กับท่านทั้งนี้ข้อมูลที่ส่งต่อหรือแบ่งปันกันในลักษณะนี้นั้นจะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกมิใช่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

3.4. เว็บไซต์ต่างๆ ในสื่อสังคมออนไลน์

ท่านสามารถล็อคอินเข้าสู่เว็บไซต์และแพลตฟอร์มของเราได้โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มในกรณีที่ท่านเข้าสู่ระบบผ่านระบบล็อคอินของสื่อสังคมออนไลน์ท่านให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งให้เราเข้าถึงและจัดเก็บข้อมูลสาธารณะที่อยู่ในบัญชีต่างๆในสื่อสังคมออนไลน์ของท่าน (เช่น Facebook Google หรือ Instagram) รวมไปถึงข้อมูลอื่นๆที่ปรากฏขึ้นระหว่างการใช้ระบบล็อคอินผ่านสื่อสังคมออนไลน์ดังกล่าวนอกจากนี้ เราอาจส่งอีเมล์ของท่านไปยังสื่อสังคมออนไลน์เพื่อเป็นการระบุตัวตนว่าท่านเป็นสมาชิกของบรรดาสื่อสังคมออนไลน์ที่เกี่ยวข้องหรือไม่และเพื่อเป็นการลงโฆษณาที่เหมาะสมกับความชอบและที่เกี่ยวข้องบนบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของท่านตามความเหมาะสม

เรายังร่วมมือกับบุคคลภายนอกอื่น ๆซึ่งจะทำให้ท่านสามารถเข้ารับบริการหรือเข้าร่วมรับข้อเสนอโปรโมชั่นของบุคคลภายนอกอื่นๆ เหล่านั้นได้ ยกตัวอย่างเช่น สำหรับบางบริษัทท่านสามารถใช้เลขโปรแกรมการเป็นลูกค้าอย่างต่อเนื่อง (Loyalty program number) ของท่าน หรือล็อคอินเข้าสู่ระบบออนไลน์ของท่านเพื่อรับหรือสมัครบริการของบริษัทนั้น ๆ ได้ นอกจากนี้ท่านสามารถเชื่อมบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของท่านกับบัญชีบริการออนไลน์ของท่านได้หรือเข้าสู่ระบบของบัญชีบริการออนไลน์ของท่านจากบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของท่านทั้งนี้ เมื่อท่านสมัครบริการต่างๆ ดังกล่าวนั้นเราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอกที่ท่านได้ทำการสมัครบริการไว้หากท่านไม่ประสงค์ที่จะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยวิธีการนี้โปรดอย่าให้เลขโปรแกรมการเป็นลูกค้าอย่างต่อเนื่อง (Loyalty program number) หรือหมายเลขโปรแกรมสะสมคะแนน (Reward program number) ของท่านแก่บุคคลภายนอกและอย่าสมัครรับข้อเสนอโปรโมชั่นโดยใช้บัญชีบริการออนไลน์ของท่านรวมทั้งอย่าเชื่อมต่อบัญชีบริการออนไลน์ของท่านเข้ากับบัญชีที่ให้บริการโดยบุคคลภายนอกข้อมูลที่ส่งต่อหรือแบ่งปันกันในลักษณะนี้นั้นจะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกมิใช่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

3.5. บุคคลภายนอกตามที่กฎหมายกำหนด

ในบางกรณีเราอาจจะจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎข้อบังคับ ซึ่งรวมถึง การปฏิบัติตามหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย ศาลเจ้าพนักงาน หน่วยงานรัฐ หรือบุคคลภายนอกอื่น ๆในกรณีที่เราเชื่อว่าจำเป็นจะต้องปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายหรือกฎข้อบังคับทางกฎหมายหรือเพื่อการปกป้องสิทธิของเรา สิทธิของบุคคลอื่นหรือเพื่อความปลอดภัยของบุคคล หรือเพื่อตรวจสอบ ป้องกันหรือจัดการเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต หรือด้านความมั่นคงหรือความปลอดภัย

3.6. ที่ปรึกษาด้านต่างๆ

ที่ปรึกษาด้านต่าง ๆนั้นรวมถึงทนายความผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคและผู้ตรวจสอบบัญชีที่ช่วยในการประกอบธุรกิจการดำเนินคดี หรือจัดการเกี่ยวกับข้อเรียกร้องทางกฎหมาย

3.7. สมาคม และองค์กรต่างๆ

เราอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังสมาคมต่างๆ เช่น สมาคมการค้าผู้ให้บริการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ไทย (TEPA) สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) สมาคมสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค (สสอบ.) มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย สมาคมค้าปลีก สมาคมศูนย์การค้า

3.8. ผู้รับโอนสิทธิและ/หรือหน้าที่

ผู้รับโอนสิทธิและ/หรือหน้าที่นั้นหมายความรวมถึงบุคคลภายนอกในกรณีมีการปรับโครงสร้างองค์กรการควบรวมกิจการ การโอนกิจการไม่ว่าจะบางส่วน หรือทั้งหมด การขาย การซื้อการร่วมลงทุน การโอนสิทธิ การโอน หรือการจำหน่ายกิจการ ทรัพย์สิน หรือหุ้นหรือการทำธุรกรรมที่คล้ายกัน ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดผู้รับโอนสิทธิและ/หรือหน้าที่ของเราจะปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เพื่อเป็นการเคารพต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 

4. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ

เราอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอกหรือเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ในต่างประเทศซึ่งประเทศปลายทางอาจมีหรืออาจไม่มีระดับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เท่าเทียมกัน ทั้งนี้เราจะดำเนินการตามขั้นตอนและมาตรการต่าง ๆเพื่อทำให้ท่านมั่นใจได้ว่าการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะโอนอย่างปลอดภัยและบุคคลที่รับโอนข้อมูลนั้นมีระดับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมหรือกรณีอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนดและเราจะขอความยินยอมจากท่านเพื่อการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศหากจำเป็นต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด

 

5. ระยะเวลาในการที่เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นอย่างสมเหตุสมผลเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมาและเพื่อปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางกฎหมายและกฎข้อบังคับต่าง ๆ อย่างไรก็ตามเราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานขึ้นหากจำเป็นตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

 

6. ความปลอดภัยของข้อมูล

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบริษัทจึงพยายามอย่างยิ่งที่จะปกป้องข้อมูลของท่านด้วยการกำหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการสูญหายเข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไขเปิดเผยหรือทำลายโดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยบริษัทจะตรวจสอบวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลและดำเนินการตามหลักปฏิบัติในการประมวลผลรวมถึงมาตรการความปลอดภัยทางกายภาพให้เป็นไปตามที่กำหนดในนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท

  1. นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลด้านการเงิน

การรักษาความลับของข้อมูลด้านการเงินส่วนบุคคลเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งต่อแพลนเน็ตคอมเช่นเดียวกับข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดดังนั้นข้อมูลด้านการเงินส่วนบุคคลสามารถเรียกดูได้จากธนาคารที่เกี่ยวข้องเท่านั้นกล่าวคือแพลนเน็ตคอมจะไม่สามารถค้นหาข้อมูลซึ่งเกี่ยวกับข้อมูลด้านการเงินส่วนบุคคลได้เลยนอกจากนี้ ถือเป็นนโยบายที่สำคัญยิ่งสำหรับแพลนเน็ตคอมที่จะไม่ให้เช่าหรือ ขายข้อมูลด้านการเงินส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลหรือองค์กรอื่นใด

 

 

8. คุกกี้และวิธีการใช้คุกกี้

เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลบางประการโดยอัตโนมัติจากท่านผ่านการใช้คุกกี้

คุกกี้ คือข้อมูลขนาดเล็กหรือข้อความที่ออกให้กับคอมพิวเตอร์ของท่านเมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์และใช้เพื่อจัดเก็บหรือติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ของท่านและนำมาใช้ในการวิเคราะห์กระแสความนิยม (trend) การบริหารจัดการเว็บไซต์ติดตามการเคลื่อนไหวการใช้เว็บไซต์ของผู้ใช้บริการหรือเพื่อจดจำการตั้งค่าของผู้ใช้บริการ ทั้งนี้คุกกี้บางประเภทนั้นจำเป็นเป็นอย่างมากมิฉะนั้นหน้าเว็บไซต์อาจจะไม่สามารถใช้การได้อย่างเหมาะสมและคุกกี้ประเภทอื่นๆ นั้นอนุญาตให้เราปรับปรุงประสบการณ์การเบราวซ์ของท่านปรับแต่งเนื้อหาตามความต้องการของท่านและทำให้ปฏิสัมพันธ์ของท่านกับเว็บไซต์สะดวกมากขึ้นเนื่องจากคุกกี้จะจดจำชื่อผู้ใช้ (ในวิธีการที่ปลอดภัย)รวมทั้งจดจำการตั้งค่าทางภาษาของท่าน

อินเตอร์เน็ตเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะให้ท่านเป็นคนตัดสินใจว่าจะยอมรับคุกกี้หรือไม่หากท่านปฏิเสธ ลบออก หรือบล็อคการติดตามโดยคุกกี้อาจกระทบประสบการณ์ผู้ใช้ของท่าน และหากปราศจากคุกกี้ความสามารถของท่านในการใช้งานลักษณะหรือพื้นที่ทั้งหมดหรือบางส่วนของเว็บไซต์อาจถูกจำกัด

นอกจากนี้บุคคลภายนอกบางท่านอาจออกคุกกี้ผ่านเว็บไซต์ของเราเพื่อมอบโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านตามกิจกรรมการเบราวซ์ของท่านบุคคลภายนอกเหล่านี้อาจเก็บรวบรวมประวัติการเบราวซ์ของท่านหรือข้อมูลอื่นเพื่อให้ทราบว่าท่านเข้าถึงเว็บไซต์อย่างไรและเพจที่ท่านเยี่ยมชมหลังจากที่ออกจากเว็บไซต์ของเราข้อมูลที่รวบรวมผ่านตัวกลางอัตโนมัติเหล่านี้อาจมีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้ก่อนหน้านี้บนเว็บไซต์ของเรา อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นโยบายคุกกี้

 

9. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อยกเว้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท่านอาจมีสิทธิตามที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้

1) การเข้าถึง: ท่านอาจมีสิทธิในการขอเข้าถึงหรือขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยเกี่ยวกับท่าน ทั้งนี้เพื่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของท่านเราอาจขอให้ท่านพิสูจน์ตัวตนของท่านก่อนจะให้ข้อมูลตามที่ท่านขอ

2) การแก้ไขให้ถูกต้อง: ท่านอาจมีสิทธิขอให้มีการดำเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้เก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยเกี่ยวกับท่าน ให้ ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

3) การโอนย้ายข้อมูล: ท่านอาจมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีเกี่ยวกับท่านในรูปแบบที่มีการจัดระเบียบแล้วและสามารถอ่านได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และเพื่อส่งหรือโอนข้อมูลดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยต้องเป็น (ก) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้กับเรา และ (ข)กรณีที่เราได้รับความยินยอมจากท่านในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยหรือเพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่เรามีกับท่าน

4) การคัดค้าน: ท่านอาจมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การคัดค้านการตลาดทางตรง

5) การขอให้ระงับการใช้: ท่านอาจมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี

6) การถอนความยินยอม: สำหรับวัตถุประสงค์ที่ท่านได้ให้ความยินยอมให้เราเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมของท่าน ณ เวลาใด ก็ได้

7) การลบหรือทำลายข้อมูล: ท่านอาจมีสิทธิขอให้เราดำเนินการลบหรือทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูล เว้นเสียแต่ว่าการเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวของเรานั้นเป็นไปเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายหรือเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย เพื่อการใช้หรือการปกป้องสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

8) การยื่นเรื่องร้องเรียน: ท่านอาจมีสิทธิยื่นเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่มีอำนาจในกรณีที่ท่านเชื่อว่าการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเรานั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้

 

10. รายละเอียดการติดต่อเรา

หากท่านมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือหากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้โปรดติดต่อเรา ที่

– บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน)
– ที่อยู่: 157 ซอยรามอินทรา 34 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขนบางเขน กรุงเทพฯ 10230
– ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์: 02 792 2400, อีเมล : servicecenter@planetcomm.com