บทนำ

ขอต้อนรับท่านสู่เว็บไซต์ https://shop.planetcomm.com ที่ดำเนินการโดยบริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด มหาชน ที่จะนำท่านเข้าสู่การสั่งซื้อสินค้า และบริการจากแพลนเน็ตคอมทางอินเตอร์เน็ต กรุณาอ่านและปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้งานในเว็บไซต์นี้ เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง

 

 

ข้อมูลต่าง ในเว็บไซต์

เนื้อหา ความเป็นเจ้าของ และข้อจำกัดการใช้เว็บไซต์นี้

ข้อมูลและข่าวสารที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ รวมถึง รูปภาพ รูปวาด รูปแบบ ภาพถ่าย คลิปหนัง-ภาพยนตร์ ข้อความ และเนื้อความสาระอื่นๆ ที่ปรากฏในนี้ (เรียกรวมกันทั้งหมดในที่นี้ว่า ‘เนื้อหาสาระ’) เป็นลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ถูกควบคุม และถือสิทธิ์ โดย บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) และเครื่องหมายการค้า แพลนเน็ตคอม เป็นลิขสิทธิ์จดทะเบียนของแพลนเน็ตคอม

ทั้งนี้ทางบริษัทได้อนุญาตในการ เผยแพร่ ทำซ้ำ แจกจ่าย ดาวน์โหลด และ พิมพ์ลงบนสิ่งพิมพ์ ของส่วนต่าง ๆ ในเว็บไซต์นี้ เพื่อจุดประสงค์ในการสั่งซื้อสินค้ากับแพลนเน็ตคอม หรือ ใช้เว็บไซต์นี้เป็นแหล่งข้อมูลในการเลือกซื้อสินค้า โดยมีเงื่อนไขว่าท่านต้องไม่ทำการแก้ไขใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ และท่านต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเกี่ยวกับ ลิขสิทธิ์ และ ทรัพย์สินที่แจ้งไว้ในเนื้อหาสาระ

นอกเหนือจากการเลือกชมและสั่งซื้อสินค้าแล้ว เนื้อหาสาระทั้งหมดไม่สามารถทำซ้ำ คัดลอก แจกจ่าย โฆษณาซ้ำ ดาวน์โหลด เผยแพร่ ทั้งข้อความที่ผ่านทางอิเล็คทรอนิคส์ หรือทางเครื่องกล สื่อสาร บันทึก การทำสำรองอื่นใด การถ่ายเอกสาร หรือการคัดลอกโดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก https://shop.planetcomm.com

สิทธิ์ในการใช้นี้จะสิ้นสุดลงโดยทันที หากท่านละเมิดเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์ และการใช้งานเนื้อหาสาระอื่นใดในเว็บไซต์นี้ รวมถึงการคัดลอกเพื่อใช้ในการอื่นใดนอกเหนือจากที่แจ้งไว้ และรวมถึงการคัดลอก การดัดแปลง แจกจ่าย หรือเผยแพร่ซ้ำ ซึ่งอาจกระทำผิดกฎหมายลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า และห้ามกระทำอย่างเด็ดขาดหากไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก https://shop.planetcomm.com

 

เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์

บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และได้รับอนุญาตจากเจ้าของสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์และส่วนประกอบอื่น ๆ ที่ปรากฏในทุก ๆ หน้าของเว็บไซต์นี้ (กล่าวโดยรวมคือ “เครื่องหมายการค้า”) ห้ามมิให้ผู้ใด หรือ บริษัทใด ทำการดัดแปลง จัดเก็บในระบบที่สามารถนำมาใช้งานได้ ถ่ายโอน ลอกเลียนแบบ เผยแพร่ หรือ ใช้ข้อมูลและส่วนประกอบนั้นโดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน)

 

 

การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น

ทางบริษัทขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการทุกท่านทราบว่า เนื่องจากเว็บไซต์ของบริษัทมีการเชื่อมต่อ (Link) ไปยังเว็บไซต์อื่น แพลนเน็ตคอมจะไม่รับผิดชอบ สำหรับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์อื่น และแพลนเน็ตคอมขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการทุกท่าน ระมัดระวังเมื่อออกจากเว็บไซต์ของแพลนเน็ตคอม และโปรดอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์แต่ละเว็บไซต์ และทุกเว็บไซต์ซึ่งมีการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ใช้บังคับเฉพาะข้อมูลที่เว็บไซต์นี้รวบรวมเท่านั้น

 

 

กฎ กติกา มารยาทในการใช้งานเว็บบอร์ดและการนำเสนอข้อมูลของผู้ใช้งานเว็บไซต์

บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ที่คุณได้ทำการนำเสนอต่อสาธารณชน (ทั้งนี้รวมถึงเว็บบอร์ด หน้าข้อมูลต่าง ๆ ของเว็บไซต์ ห้องแชท หรือพื้นที่สาธารณะใด ๆ ก็ตามที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์) แพลนเน็ตคอมไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย และ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเนื้อหาใด ๆ (ที่คุณหรือผู้ใช้งานท่านอื่นแสดงความคิดเห็นขึ้นมา) บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจที่จะลบเนื้อหาหรือความคิดเห็นของคุณได้โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า ถ้าหากเนื้อหาหรือความคิดเห็นนั้น ๆ มีเจตนาหรือมีข้อสงสัยว่าเป็น

ข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นการทำลายชื่อเสียง หมิ่นประมาท ส่อเสียด คุกคาม ว่ากล่าวให้ร้าย แก่ สมาชิกท่านอื่นหรือบุคคลที่ 3

การนำเสนอ เผยแพร่ ข้อความหรือเนื้อหาที่เป็นการนำเสนอที่ส่อไปในทางลามก อนาจารหรือขัดต่อกฎหมายใด ๆ

การเผยแพร่หรืออัพโหลดไฟล์ข้อมูลที่มีไวรัส ไฟล์ที่ส่งผลให้เกิดการทำงานที่ไม่ปกติ หรือ ซอฟท์แวร์ หรือโปรแกรมใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการทำงานของเว็บไซต์ของ บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) และ/หรือระบบคอมพิวเตอร์ รวมถึงระบบเครือข่ายของบุคคลที่สาม

ข้อความหรือเนื้อหาที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้า ที่เป็นการผิดกฎหมายของ ประเทศไทยหรือ นานาประเทศ รวมถึงการละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาของ บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) หรือบุคคลที่สาม

การนำเสนอข้อความหรือเนื้อหาที่เป็นการโฆษณา หรือเนื้อหาที่เป็นการประชาสัมพันธ์อันมีเจตนาเพื่อ จะกระตุ้นให้เกิดการซื้อสินค้า

 

 

สมาชิกภาพ

เว็บไซต์ของแพลนเน็ตคอม ไม่ให้บริการกับผู้ใช้งานที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่นอกเหนือจากกลุ่มเป้าหมายของเรา หรือสมาชิกที่เคยถูก แพลนเน็ตคอม ตัดสิทธิ์การใช้งานไปแล้ว ผู้ใช้งานแต่ละท่านจะได้รับอนุญาตให้มีบัญชีผู้ใช้งานได้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้น การละเมิดเงื่อนไขที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นอาจส่งผลให้เกิดการระงับบัญชีผู้ใช้งานได้

แพลนเน็ตคอมอาจมีโปรโมชั่น หรือ รางวัลพิเศษให้แก่สมาชิกของเราเป็นครั้งคราว ในการรับโปรโมชั่นพิเศษดังกล่าวหากสมาชิกผู้ใช้งานท่านใดที่ได้รับรางวัล (จะเป็นของรางวัล เครดิตพิเศษ บัตรของขวัญ คูปอง หรือ ผลประโยชน์อื่นใด นอกเหนือจากนี้) จากแพลนเน็ตคอม แต่มีการสมัครสมาชิกซ้ำซ้อนเอาไว้ในหลายชื่อ หรือใช้อีเมล์แอดเดรสหลายชื่อ รวมถึงการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือ มีการกระทำอันเป็นการหลอกลวงจะถูกตัดสิทธิในการได้รับรางวัลใด ๆ ในกิจกรรมที่ทางเราได้จัดขึ้นและอาจจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายหรือมีโทษปรับตามกฎหมายอาญา

การใช้งานเว็บไซต์ของแพลนเน็ตคอม พึงตระหนักว่าคุณต้องมีอายุครบตามที่กฎหมายกำหนดในการทำสัญญากับเราและต้องมิใช่บุคคลที่เคยถูกระงับการให้บริการตามกฎหมายของประเทศไทยหรือขอบเขตกฎหมายอื่นใด และเมื่อทางแพลนเน็ตคอม แจ้งความประสงค์ไป คุณต้องยินยอมที่จะให้ข้อมูลที่เป็นจริงและถูกต้องของตนเอง หากทางแพลนเน็ตคอมตรวจสอบพบว่า คุณได้ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือ ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ แพลนเน็ตคอมมีสิทธิ์ที่จะระงับสิทธิ์ในการเป็นสมาชิกชั่วคราว ตลอดจนยกเลิกการเป็นสมาชิกของคุณ หรือปฏิเสธการสมัครสมาชิกเพื่อใช้งานของคุณอีกในอนาคต คุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่ผู้เดียวในการเก็บรักษาชื่อบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่านของตนเองให้เป็นความลับ คุณตกลงยินยอมที่จะรับผิดชอบต่อกิจกรรมใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้ชื่อบัญชีผู้ใช้งานของคุณเอง

 

 

การยกเลิกอันเกิดจากความผิดพลาด

แพลนเน็ตคอมมีสิทธิอย่างเต็มที่ที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อได้ทุกเมื่อ หากความผิดพลาดนั้นเกิดมาจากความผิดพลาดในการพิมพ์หรือความผิดพลาดที่มิได้มีการคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า อันเป็นผลมาจากสินค้าในเว็บไซต์ที่มีการลงรายการไว้ไม่ถูกต้อง (ไม่ว่าจะเป็นการลงราคาผิด หรือ ลงรายละเอียดที่ผิด เป็นต้น) ในกรณีที่รายการสั่งซื้อนั้นเกิดการยกเลิกขึ้นและเราได้รับการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อนั้นเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว แพลนเน็ตคอมจะทำการคืนเงินให้ท่านเต็มจำนวนราคาสินค้า

 

 

การใช้งานอันไม่เหมาะสม

คุณตกลงใจที่จะไม่ใช้เว็บไซต์ของแพลนเน็ตคอม เพื่อเป็นการส่งหรือประกาศถึงเนื้อหาหรือข้อมูลใด ๆ อันเป็นการขัดต่อกฎหมาย ข่มขู่ รังควาน เจตนาทำลายชื่อเสียง หมิ่นประมาท หยาบคาย คุกคาม มุ่งร้าย ลามกอนาจาร ส่อไปในทางเรื่องเพศ ก้าวร้าว ทำให้ผู้อื่นไม่พอใจ ดูหมิ่นศาสนา รวมถึงรูปภาพลามกหรือผิดกฎหมายใด ๆ ที่บังคับใช้ ด้วยเหตุนี้หากคุณได้ทำการส่งหรือประกาศถึงเนื้อหา หรือ ข้อความ รวมถึง รูปภาพใด ๆ ที่กล่าวมาแล้วนั้น และทางแพลนเน็ตคอม หรือ บุคคลที่สามใด ๆ ก็ตาม ได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากเนื้อหาหรือข้อมูลของคุณ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมก็ตามที คุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหาย รวมถึงหนี้สิน ค่าเสียหายและรายจ่ายอันเกิดขึ้นจากการที่แพลนเน็ตคอมหรือ บุคคลที่ 3 ต้องสูญเสียไป

 

 

การรับประกัน

ไม่ว่าในกรณีใด ๆ แพลนเน็ตคอมไม่ขอรับประกัน รับรอง หรือ เป็นตัวแทน ต่อการนำเสนอเนื้อหาของผู้ใช้งาน หรือ ความคิดเห็น คำแนะนำ หรือคำรับประกันใด ๆ ที่ปรากฏ (ไม่ว่าจะแจ้งไว้อย่างชัดเจนหรือบอกเป็นนัยยะทางกฎหมายก็ตามที) ในเว็บไซต์ของเรา โดยหมายรวมถึงข้อมูลส่วนตัวของคุณหรือผู้ติดตามของคุณที่มีการส่งผ่านระบบของเราด้วย

 

 

ข้อจำกัดความรับผิด

ท่านเข้าใจอย่างชัดเจนและได้ตกลงดังนี้: ข้อความ และสาระสำคัญในเว็บไซต์อาจมีความไม่ถูกต้อง ในส่วนของเนื้อหาสาระ และคำสะกด การเชื่อถือข่าวสารดังกล่าวอยู่ในส่วนความรับผิดชอบ ของตัวท่านเอง ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อผิดพลาด หรือความไม่ครบถ้วนในส่วนต่าง ๆ ในเว็บไซต์นี้ไม่ว่าจะเป็น เนื้อหาสาระ รายละเอียดและข้อมูลสินค้า โปรแกรมการบริการ และราคา ที่ได้แสดงไว้ในเว็บไซต์นี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กรุณากรอกรายละเอียดและข้อมูลต่าง ๆ เพื่อลงทะเบียน (Register) ในการใช้บริการบนเว็บไซต์ โดยท่านต้องกำหนด รหัสประจำตัว (Password) ด้วยตัวของท่านเอง และต้องเก็บรักษารหัสประจำตัว (Password) ดังกล่าวไว้เป็นความลับ

การสั่งซื้อสินค้าและบริการหรือการกระทำรายการใด ๆ ที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นการกระทำด้วยตัวของท่านเอง หรือการที่ท่านมอบหมายให้ผู้หนึ่งผู้ใด หรือบุคคลอื่นนำรหัสประจำตัว (Password) ของท่านไปใช้ หรือ มีบุคคลอื่นแอบอ้างนำรหัสประจำตัว (Password) ของท่านมาใช้ในการสั่งซื้อสินค้า และบริการหรือกระทำรายการใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นไปโดยความตั้งใจของท่าน หรือเกิดจากความประมาทเลินเล่อของท่าน ให้ถือว่าการกระทำดังกล่าวถูกต้องสมบูรณ์ หากมีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้น ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ท่านในฐานะเจ้าของรหัสประจำตัว (Password) จะยังคงต้องรับผิดชอบในการกระทำดังกล่าวทั้งหมด ทุกประการ โดยไม่มีข้อโต้แย้งหรือข้อเรียกร้องใด ๆ เพื่อให้บริษัทต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายแทนท่าน แต่ประการใด

ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการบนเว็บไซต์นี้ หากท่านนำบัตรเครดิตของผู้อื่นมาทำรายการชำระค่าสินค้า หรือค่าบริการต่าง ๆ โดยที่ท่านไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของบัตรเครดิต รวมถึงการชำระค่าสินค้าหรือค่าบริการที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ตรง หรือไม่เป็นไปตามเจตนาที่แท้จริงของเจ้าของบัตรเครดิต เมื่อบริษัทฯ ได้รับการโต้แย้งจากเจ้าของบัตรเครดิต หรือจากธนาคารผู้ออกบัตรเครดิต ทำให้บริษัทไม่ได้รับชำระค่าสินค้าหรือค่าบริการ หรือไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าใช้บริการจากเจ้าของบัตรเครดิต หรือจากธนาคารผู้ออกบัตรเครดิตได้ ท่านในฐานะผู้ใช้บริการ จะต้องรับผิดชอบค่าสินค้าหรือค่าบริการ และค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทุกประการ และไม่ตัดสิทธิบริษัทในการดำเนินคดี กับท่านตามกฎหมายต่อไป

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลง และเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นได้ตลอดระยะเวลาการให้บริการ การที่ท่านยังคงใช้เว็บไซต์นี้หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลง และเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว บริษัทถือว่าท่านได้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว

 

 

การชดเชยค่าเสียหาย

ผู้ใช้งานยอมรับที่จะชดเชยค่าเสียหาย และค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการละเมิดเงื่อนไขและข้อกำหนดในการให้บริการหรือการกระทำอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ใช้งานของสมาชิก อันเนื่องมาจากการละเลยไม่ใส่ใจหรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย และผู้ใช้งานจะไม่ยึดให้แพลนเน็ตคอม (หรือพนักงานของบริษัททุกคน ผู้บริหารของบริษัท ผู้ผลิตสินค้า บริษัทสาขา บริษัทร่วมทุนตลอดจนหุ้นส่วนทางกฎหมาย) ต้องรับผิดชอบต่อการเรียกร้องค่าเสียหายรวมถึงค่าใช้จ่ายของทนายความที่เกิดขึ้นด้วย

 

 

การใช้งานเว็บไซต์

แพลนเน็ตคอมมิได้รับรอง รับประกัน หรือ เป็นตัวแทนของข้อมูล เนื้อหาใด ๆ ที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ซึ่งอาจนำไปใช้เพื่อขอบเขตทางกฎหมายของประเทศอื่นใด (นอกเหนือจากประเทศไทย) เมื่อคุณเข้ามาที่เว็บไซต์ของเรา ถือว่าคุณได้รับรู้และหมายถึงการแสดงตนต่อบริษัทฯ แล้วว่า คุณมีสิทธิตามกฎหมายในการทำเช่นนั้นและให้ใช้ข้อมูลเหล่านั้นได้ในเว็บไซต์ของเรา

 

 

บททั่วไป

ข้อตกลงทั้งหมด เงื่อนไขการให้บริการของเว็บไซต์ https://shop.planetcomm.com ทั้งหมดนี้เป็นข้อตกลงเบ็ดเสร็จและเด็ดขาดระหว่างคุณและแพลนเน็ตคอม เกี่ยวกับการที่ท่านเข้ามาใช้งานเว็บไซต์ของเรา ทั้งคุณและแพลนเน็ตคอมมิได้ถูกผูกมัด หรือแสดงนัยยะถึงการเป็นตัวแทน รับรอง หรือสัญญาใด ๆ ที่ไม่ได้บันทึกไว้ในนี้ นอกเสียจากจะมีการเอ่ยถึงไว้อย่างเป็นพิเศษ ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการของเว็บไซต์ของเราเป็นฉบับปัจจุบันที่ถือเป็นฉบับล่าสุดที่ใช้แทนที่ทุกความรับผิดชอบ ภาระผูกพัน หรือ การเป็นตัวแทน ที่แล้ว ๆ มา ไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือปากเปล่าก็ตามที ระหว่างคุณและแพลนเน็ตคอมที่เกี่ยวข้องกับการที่คุณใช้งานเว็บไซต์ของเรา

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขแพลนเน็ตคอม อาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไขข้อกำหนด และ เงื่อนไขเหล่านี้ได้ทุกเวลา พึงตระหนักไว้เสมอว่า การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราในแต่ละครั้ง ถือว่าคุณตกลงยินยอมต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ได้รับการแก้ไขล่าสุดแล้ว และถึงแม้ว่าการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขครั้งล่าสุดจะมิได้มีการระบุไว้ก็ตามที แต่ให้ยึดเอาข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับปัจจุบันเป็นสำคัญ การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์แพลนเน็ตคอม ของคุณในแต่ละครั้ง จะต้องถือเอาข้อกำหนดและเงื่อนไขล่าสุดเป็นสำคัญ และเป็นความรับผิดชอบของคุณเองที่ควรจะเยี่ยมชมหน้าดังกล่าวของเว็บไซต์เป็นระยะ ๆ เพื่อให้ทราบถึงเนื้อหาล่าสุดของข้อบังคับและเงื่อนไขในการใช้งานที่คุณมี

ความขัดแย้ง กรณีที่มีการกำหนดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการในหน้าอื่นที่ขัดแย้งกับ ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ ไม่ว่าจะเป็น นโยบาย หรือ ประกาศ หรือ เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการอื่นใดก็ตาม ในส่วนที่กำหนดไว้เป็นพิเศษหรือมาตรฐานของเว็บไซต์ ให้คุณถือปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการที่ปรากฏในหน้าอื่นนั้นอย่างเป็นกรณีพิเศษก่อน และข้อกำหนดข้อนั้นจะถือว่าแยกออกจากข้อกำหนดเหล่านี้และไม่มีผลกระทบต่อการมีผลใช้บังคับของข้อตกลงที่เหลือนี้

การสละสิทธิ์ ทั้งคุณหรือแพลนเน็ตคอมไม่สามารถมอบหมาย, ถ่ายโอน, หรือให้สิทธิช่วงในสิทธิของคุณส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดภาย ใต้ข้อตกลงนี้โดยปราศจากการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าก่อนได้ ยกเว้นแต่จะมีการทำคำสละสิทธิ์ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจนและมีการลงนาม ของบุคคลที่มีอำนาจเพียงพอจากฝ่ายที่อนุญาตให้มีการบอกเลิกสิทธิ์

การถือครองสิทธิ์แพลนเน็ตคอมมีสิทธิขาดในการยกให้ โอนสิทธิ หรือ มอบหมายลิขสิทธิ์และสัญญาผูกมัดทั้งหมด ให้ตัวแทนหรือบุคคลที่สามคนอื่นใดก็ได้ จะเป็นในแง่ของเงื่อนไขการให้บริการ นโยบายและประกาศใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกันก็ตามที

การเป็นโมฆะเป็นบางส่วน ข้อกำหนดทุกประการรวมถึงเงื่อนไขในการให้บริการ นโยบาย และ ประกาศใด ๆ ก็ตามที่เกี่ยวเนื่องกัน ไม่ว่าจะพิจารณาแบบรวมเข้าด้วยกันหรือมีการเกี่ยวโยงกันตามหลักไวยากรณ์ ประการใดก็ตามที จะมีการบังคับใช้เป็นเอกเทศ แยกเป็นอิสระจากกัน หากมีข้อกำหนดใดของเงื่อนไขในการให้บริการ นโยบาย หรือ ประกาศ ซึ่งเป็น หรือ กลายเป็น การไม่สามารถบังคับใช้ขอบเขตอำนาจในการบังคับคดีได้ ไม่ว่าจะเป็น การเป็นโมฆะ การใช้งานไม่ได้ การทำผิดกฎหมาย หรือ การไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือด้วยเหตุผลอื่นใดก็ตามที หรือ หากศาลหรือเขตอำนาจศาลใดเห็นว่า ข้อกำหนดเงื่อนไขของสัญญานี้ หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่ง ของสัญญานี้ ใช้บังคับไม่ได้ ให้ใช้ข้อบังคับอื่นใดนอกเหนือจากข้อนั้น ๆ เท่าที่สามารถจะใช้ได้ และ โดยให้ ส่วนที่เหลือ ของสัญญานี้มีผลบังคับใช้ได้อย่างเต็มที่

กฎหมายที่บังคับใช้ ข้อตกลงนี้ได้รับการควบคุมโดยกฎหมายแห่งประเทศไทย โดยไม่คำนึงถึงความขัดแย้งของหลักกฎหมาย ดังนี้เองคุณจึงเห็นชอบด้วยว่าข้อโต้แย้งหรือข้อเรียกร้องที่เกิดขึ้นจาก หรือ เกี่ยวข้องกับ ข้อตกลงนี้จะได้รับการแก้ไขด้วยศาลสูงที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทยเท่านั้น และดังนี้เอง คุณจึงได้อนุญาตและยอมรับต่ออำนาจศาลดังกล่าวในการฟ้องร้อง ข้อโต้แย้ง หรือ ข้อเรียกร้องใด ๆ อันเกิดขึ้นจากการเกี่ยวพันกับเว็บไซต์ของเรา หรือ เงื่อนไขในการให้บริการข้ออื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกัน รวมไปถึง ประกาศ นโยบาย หรือ เนื้อหาสาระข้อมูลอื่นใดที่มีความเกี่ยวข้องหรือมีความเกี่ยวโยงกัน

ความคิดเห็นหรือข้อสงสัย หากคุณมีข้อสงสัย หรือ คำถามประการใดเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือ เงื่อนไขการให้บริการ นโยบาย และ ประกาศ หรือแนวทางที่เราบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณก็ตาม กรุณาติดต่อเราได้ทันที

 

 

การสิ้นสุด

คุณต้องปฏิบัติตามและยึดเอาเงื่อนไขในการให้บริการทั้งหมดนี้เป็นสำคัญเมื่อคุณเข้าใช้งานในเว็บไซต์ของแพลนเน็ตคอม และ/หรือเมื่อคุณทำการลงทะเบียนเพื่อเป็นสมาชิก หรือ ระหว่างการดำเนินการซื้อของคุณ ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการทั้งหมดนี้ หรือ แม้เพียงข้อหนึ่งข้อใดก็ตาม ทางแพลนเน็ตคอมอาจจะมีการปรับเปลี่ยน แก้ไข หรือ ตัดออก โดยไม่จำเป็นต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า การปฏิเสธความรับผิดชอบ การอ้างสิทธิ ข้อจำกัดของความรับผิดชอบ การชดเชย กฎหมายที่นำมาบังคับใช้ การตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการ จะยังคงมีผลอยู่อย่างสมบูรณ์ถึงแม้จะมีการยกเลิกหรือ สิ้นสุดส่วนใดส่วนหนึ่งไปก็ตามที

 

 

การซื้อขาย

กรรมสิทธิ์ของสินค้าจะยังคงเป็นของผู้ขาย จนกว่าผู้ขายจะได้รับเงินครบเต็มจำนวน

 

 

การคืนและการยกเลิกคำสั่งซื้อ

คำสั่งซื้อสามารถจะทำการยกเลิกได้ หากบริษัทฯ ยังไม่ได้ทำการจัดส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อของท่าน หากเมื่อคำสั่งซื้อได้ทำการส่งออกไปเรียบร้อยแล้ว ท่านจะไม่สามารถทำการยกเลิกคำสั่งซื้อนั้นได้ เนื่องจากการขอคืนหลังสิ้นสุดการสั่งซื้อนั้นจะพิจารณาบนพื้นฐานแต่ละกรณีไป เราจะตรวจสินค้าทุกชิ้นก่อนจัดส่งเสมอ เพื่อรักษาผลประโยชน์ให้สมาชิกอย่างสูงสุด ภายใต้ข้อจำกัดที่เรามี ทว่าเราไม่สามารถจะรับคืนได้ หากว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นมิได้เกิดสิ่งผิดปกติจากระบบการทำงานของตัวสินค้านั้นๆ

หากลูกค้าได้รับสินค้าแล้วพบว่าอุปกรณ์ใช้งานไม่ได้ อาทิ ไม่สามารถใช้งานได้ หรืออุปกรณ์ชิ้นส่วนไม่ครบ ลูกค้ากรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรที่อีเมล ecommerce@planetcomm.com ภายในระยะเวลา 7 วัน หลังจากได้รับสินค้า บริษัทฯ ยินดีซ่อม เปลี่ยนสินค้าชนิดเดียวกัน หรือนำส่งเรื่องขอสิ้นค้าชิ้นใหม่กับผู้ผลิตให้แก่ลูกค้าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ

 

 

การรับประกันคุณภาพสินค้า

บริษัทฯ รับประกันสินค้าประเภทอุปกรณ์และระบบสื่อสารไร้สาย สื่อสารใช้สาย ระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ ระบบโทรศัพท์ อุปกรณ์สื่อสารดาวเทียมภาคพื้นดิน สื่อสารด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง ระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์และวิทยุแบบดิจิทัล ระบบรักษาข้อมูลไซเบอร์ และรถสื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ เป็นระยะเวลา 1 ปี (หนึ่งปี) หรือมากกว่า ขึ้นอยู่กับระยะประกันที่ลูกค้าซื้อเพิ่ม โดยนับจากวันที่ได้รับสินค้า

 

ข้อยกเว้นการรับประกันสินค้า

1. การรับประกันสินค้าของทางบริษัทฯ จะยอมรับเมื่อลูกค้าได้ทำตามข้อแนะนำ, เงื่อนไขอื่น ๆ อย่างถูกต้อง

2. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบสินค้าที่มีข้อบกพร่อง ซึ่งเกิดขึ้นเพราะลูกค้าทำการเปลี่ยนแปลง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมสินค้าหรือไม่ทำตามคำแนะนำของผู้ผลิต

3. ข้อกฎหมาย

– บริษัทฯ จะรับผิดชอบเมื่อสินค้ามีการส่งซ่อม, เปลี่ยนสินค้า หรือการคืนเงินที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขของทางบริษัทฯ เท่านั้น

– บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบความเสียหาย สูญหาย หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เป็นผลมาจากการที่ลูกค้าไม่ได้ทำตามข้อแนะนำอย่างถูกต้อง

– สัญญาทุกฉบับจะอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย ศาลไทยมีสิทธิอย่างถูกต้องในการตัดสินคดีความใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดยจะยึดถือระเบียบการพิจารณาของกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย

 

 

การซ่อมสินค้า

– กรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์จะซ่อมสินค้า ลูกค้าสามารถติดต่อโดยตรงได้ที่แผนกบริการลูกค้าสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02-792-2460 ได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดวันหยุดนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่เวลา 09.00 – 18.00 น.

– กรณีที่สินค้าอยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน บริษัทฯ จะให้บริการลูกค้าโดยการจัดส่งพนักงานไปรับสินค้ากลับมาเพื่อเปลี่ยนหรือซ่อมแซม และนำส่งคืนให้กับลูกค้า ทั้งนี้บริษัทฯ อาจคิดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง โดยจะเรียกเก็บค่าขนส่งในเที่ยวที่นำสินค้าซ่อมไปส่งคืน โดยค่าใช้จ่ายในการซ่อมขึ้นอยู่กับการรับประกันสินค้า

– กรณีที่สินค้ายังอยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน และบริษัทฯ ไม่สามารถซ่อมหรือแก้ไขสินค้าที่ลูกค้านำมาซ่อมได้ บริษัทฯ จะทำการเปลี่ยนแทนด้วยสินค้ารุ่นเดียวกัน หรือรุ่นใกล้เคียงกัน หรืออาจเสนอลูกค้าเพื่อทำการ Upgrade เป็นสินค้ารุ่นที่สูงกว่า โดยลูกค้าจะชำระเฉพาะส่วนต่างที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนทุกครั้ง

– กรณีที่สินค้าไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน ลูกค้าสามารถส่ง-รับสินค้าเพื่อเปลี่ยนหรือซ่อมแซมด้วยตนเอง หรือให้บริษัทฯ จัดส่งพนักงานไปรับ-ส่งสินค้าคืนให้กับลูกค้า ทั้งนี้บริษัทฯ อาจคิดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง โดยจะเรียกเก็บค่าขนส่งในการเดินทางรับ-ส่งคืน

– กรณีสินค้าไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน บริษัทฯ จะทำการตรวจประเมินค่าใช้จ่าย และติดต่อลูกค้าเพื่อแจ้งค่าใช้จ่ายก่อนการซ่อม และจะดำเนินการซ่อมสินค้าภายหลังจากที่ได้รับคำยืนยันในการยอมรับค่าใช้จ่ายจากลูกค้าแล้วเท่านั้น

 

ความเป็นส่วนตัว/ข้อมูลส่วนบุคคล

แพลนเน็ตคอมตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนตัวของท่าน เราเชื่อมั่นว่านโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ที่ท่านได้ส่งมอบให้ทางแพลนเน็ตคอมทางอินเตอร์เน็ต จะได้รับความเอาใจใส่อย่างดีที่สุด

ทั้งนี้ข้อมูลส่วนบุคคล ที่ท่านได้ให้หรือใช้ผ่านการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ควบคุมการทำงานของ https://shop.planetcomm.com ทั้งหมดนั้น ท่านได้ยอมรับ และตกลงว่าเป็นสิทธิและกรรมสิทธิ์ของ แพลนเน็ตคอม ซึ่งแพลนเน็ตคอมจะให้ความคุ้มครองต่อความลับดังกล่าวอย่างดีที่สุด อนึ่งหากข้อมูลที่เกี่ยวข้องของท่าน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทั่วไป หรือข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกจารกรรมทางคอมพิวเตอร์ สูญหาย หรือเสียหายซึ่งมิใช่ความผิดของเว็บไซต์นี้ แพลนเน็ตคอม ขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธความรับผิดใด ๆ ที่เป็นผลมาจากการกระทำ ดังกล่าว

แม้ว่าการรับทราบถึงการใช้บริการของท่าน จะมีส่วนสำคัญในการนำเสนอ เนื้อหาสาระและโฆษณาที่เหมาะสมต่อท่าน แต่แพลนเน็ตคอม จะไม่เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวนี้ ต่อบุคคลภายนอกโดยปราศจากการยินยอมของท่าน อนึ่งข้อมูลสถิติของผู้ใช้บริการที่เว็บไซต์แพลนเน็ตคอมแห่งนี้ อาจถูกเปิดเผยต่อผู้โฆษณาหรือหุ้นส่วนของแพลนเน็ตคอมในภายหน้า เกี่ยวกับบริการทางการเงินทั่วไป หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการจากเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งจะไม่รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุถึงผู้ใช้บริการแต่ละคนได้

ทางบริษัทได้นำเทคโนโลยี ‘คุกกี้’ ‘Cookies’ มาใช้กับเว็บไซต์ นี้ เพื่อช่วยในการรวบรวมข้อมูลทางสถิติ ซึ่งคุกกี้เป็นส่วนข้อมูลเล็กๆ ที่เว็บไซต์ใช้บันทึกลงในเครื่องลูกข่าย คุกกี้ช่วยประเมินข้อมูลทางสถิติสำหรับ จำนวนการเยี่ยมชม การเข้าดูข้อมูลจากหน้าต่างๆ และระยะเวลาในการเยี่ยมชม ซึ่งทั้งหมดเป็นข้อมูลทางสถิติมาตรฐานทั่วไป คุกกี้ไม่สามารถใช้ในการเก็บข้อมูลจาก หน่วยบันทึกความจำของเครื่อง หรือข้อมูลเกี่ยวกับอีเมล์ หรือข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ ของท่านได้

อนึ่งเว็บไซต์แห่งนี้อาจมีการจัดทำการสำรวจเป็นระยะ ๆ เพื่อช่วยให้แพลนเน็ตคอม มีความเข้าใจในความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น สำหรับการพัฒนา และปรับปรุงระบบสั่งซื้อสินค้า และบริการจากเว็บไซต์แพลนเน็ตคอม ซึ่งท่านมีสิทธิ์ที่จะเข้าร่วมในการสำรวจที่จะมีขึ้นนั้นหรือไม่ก็ได้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาความเหมาะสมด้วยตัวท่านเอง

 

ในบางโอกาสแพลนเน็ตคอม จะจัดส่งอีเมล์ เพื่อแจ้งถึงข้อมูลอันอาจเป็นประโยชน์ และน่าสนใจไปยังท่าน เกี่ยวกับสินค้า การบริการ โปรโมชั่น และข้อเสนอต่างๆ ผ่านทางอีเมล์ ของท่าน ที่ท่านแจ้งไว้ ขณะทำการลงทะเบียน ซึ่งท่านจะได้รับสิทธิ์ในการเลือกไม่รับข่าวสารใดๆ ทางอีเมล์เช่นกัน

ข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้ที่เว็บไซต์แห่งนี้ อาจถูกนำไปใช้งานร่วมกับบริษัทที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับแพลนเน็ตคอม เพื่อจุดประสงค์ในการตอบสนองความต้องการ และนำเสนอข้อมูลที่ท่านสนใจเกี่ยวกับสินค้า การบริการ โปรโมชั่น และข้อเสนออื่นๆ เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง

สามารถอ่านรายละเอียด นโยบายส่วนบุคคลได้ที่นี่